>


Днес изменението на климата се описва като една от най-големите глобални заплахи за човешкото здраве и околната среда – феномен, известен на малцина от нас, но бегло познат за много други.

Ефективността на плановете и мерките, предприети за справяне с този глобален проблем, зависи до голяма степен от общественото съзнание и готовността на хората да ги подкрепят. Създаването на критична маса от граждани, работещи проактивно за изпълнението на планираните дейности, е сериозно предизвикателство. Предизвикателство, което се надяваме потребителите на този портал да са готови да приемат!
<
Видеа
Образователни материали
Допълнителни материали
×

За портала

Информационно-образователният портал „Климадапт” е предназначен за разпространение на информация, обучение на ученици, преподаватели и широката общественост, както и за организиране на граждански проекти и кампании, посветени на преодоляването и адаптацията към промените в климатa. Неговото създаване се осъществи в рамките на проекта Променяме се с климата, който се изпълнява от 10 партньорски организации с подкрепата на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2014-2021/.

Порталът „Климадапт” включва разнообразни информационни и дидактични материали (текстове, видеа, урочни планове, дилеми, моделни и приказни истории, работни листове, експерименти, тестове, игри, инструкции как да се организират акции и др.), които предоставят възможности за осъществяване на учебен процес и/или организиране на разнообразни дейности, свързани със смекчаване или адаптиране към настъпващите климатични промени.


Създатели на портала

Информационни текстове и структура, концепция на портала: Климент Минджов

Образователни сценарии: Климент Минджов, Татяна Митева

Дизайн на портала и PDF-файлове: Силвия Магяр

Илюстрации и графики: Ласло Фалвай

Видео адаптация: Иван Кожухаров

Превод от/на английски език:  Ирина Добриянова, Климент Минджов

Редакция на български език: Галина Спасова

Програмиране: Даниел Миреа

Управление на проекта „Променяме се с климата”: Мариана Банчева, Виолета Николова

В портала са използвани снимки и фотоси от платформите „iStock” и „Unsplash”, както и безвъзмездно предоставени материали от фото- и видео библиотеката на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (REC).

Благодарност!

Създаването на информационно-образователния портал „Климадапт” стана възможно благодарение на добрата воля и сътрудничеството на широк кръг от специалисти и организации.

Изказваме нашата най-сърдечна благодарност към проф. Денис Медоус и неговите сътрудници за безвъзмездно предоставените авторски права за версия на български език на „The Climate Change Playbook”, включваща 22 интерактивни игри.

Николай Петков изследва и подготви информация, свързана с добри български и чужди практики при справянето с климатичните промени. Благодарим му.

Във виртуалната библиотека към портала са включени разнообразни по характер информационни и образователни материали на различни организации, създадени преди години, но все по-трудно откриваеми в интернет пространството. В тази връзка нашите благодарности са за:

Информационно-образователните текстове в портала отразяват факти и данни от различни международни и български източници: European Commission, European Environment Agency, World Health Organization, United States National Aeronautics and Space Administration  (NASA); Unitеd Stаtеs Еnvirоnmеntаl Рrоtесtiоn Аgеnсу,  Intergovernmental  Panel on Climate Change (IPCC),  World Bank, World Resources Institute , Министерството на околната среда и водите на Република България, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, публикации в BBC, The Guardian и други периодични издания. Отговорността за съдържанието и начина на представяне и визуализация на информацията се носи от създателите на портала.

И накрая, но не последно място, бихме желали да изкажем нашата най-искрена благодарност към нашите спонсори от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и програмния оператор към Министерството на околната среда и водите на Република България. Благодарим ви!

×

Как да го използваме