>
Mерки за справяне с климатичните промени
Mерки за справяне с климатичните промени

Основните подходи за справяне с глобалното затопляне и климатичните промени са:

 • Смекчаване на изменението на климата чрез действия за намаляване или предотвратяване на по-нататъшно изпускане на парникови газове в атмосферата;
 • Адаптация към вече реалните изменения на климата;
 • Повишаване на климатична устойчивост на социалните, икономическите и екосистемите, което се определя от тяхната «способност да се справят с опасно събитие, тенденция или нарушение, породени от изменеието на климата».

Образователен сценарий

Мерки за справяне с климатичните промени

“Ние сме първото поколение, което усеща пагубните последици от изменението на климата, и сме последното поколение, което може да направи нещо по въпроса.”

Джей Инсли, американски политик и икономист


Двата най-често използвани подхода за справяне с глобалното затопляне и климатичните промени са:

 • Смекчаване на процесите на изменение на климата чрез действия за намаляване или предотвратяване на по-нататъшно изпускане на парникови газове в атмосферата. Такива действия могат да включват: подобряване на енергийната ефективност, използването на енергийно ефективни уреди, намаляване на отделянето на отпадъци; преминаване към по-устойчиви модели на производство и потребление и др. – Научете повече,
 • Адаптация към вече настъпилите климатични промени, включваща най-разнообразни по своя характер мерки, насочени към различни компоненти на околната среда, човешкото здраве и икономическите дейности – Научете повече.

Обезпокоителните последствия от изменението на климата на Земята принудиха както международната общност така и България да предприемат действия за справяне с въздействията от климатичните промени.


Храненето, което помага


Предварителна дискусия:

Споделете с учениците някои от изследванията и препоръките на учените, свързани с влиянието на всекидневно консумираната храна върху климата:

 • Отглеждането на говеда и овце създава огромни количества метан, който е мощен парников газ. По-рядкото включване на това месо в диетата, отдаването на предпочитания към консумация на риба и пилешко месо или пък вегетарианска храна може сериозно да намали отделянето на въглеродни емисии в атмосферата.
 • Производството на пластмасови изделия се основава на използването на невъзобновяеми енергийни източници и е съпроводено от значителна консумация на енергия. Пластмасовата бутилка за вода например, обикновено се използва еднократно, след което се изхвърля в боклука, а разграждането й в естествени условия трае над 1000 години. Ето защо ползването на стъклена бутилка за вода вместо пластмасова предпазва природата от замърсяване и едновременно спомага за преодоляване на промените в климата.
 • Отглеждането и консумацията на собствени плодове и зеленчуци и/или закупуване на местна екологична селскостопанска продукция намалява разходите за транспорт, а оттам и отделените парникови газове в атмосферата.
 • Компостирането (трансформирането на остатъци от храна, опадали листа и окосена трева в свежа, богата на хранителни вещества почва), освен че е ползотворно за подхранване на домашната градина, спомага за намаляване с около 20 до 30 процента изхвърлените от домакинствата органични отпадъци.
 • Намаляването на количествата изхвърляни на боклука хранителни отпадъци има съществен принос към намаляването на емисиите на парникови газове. Изследвания на експертите показват, че всеки европеец годишно генерира около 173 кг хранителни отпадъци.

В клас:

Представете видеото "Диетата, която помага да се преодолеят климатичните промени", използвайки, ако е необходимо, техническата опция автоматичен превод на български език.

Обсъдете представените във видеото факти в контекста на информацията от предварителната дискусия.

The diet that helps fight climate change


Представете на класа видеото "10 начина да забавиш климатичните промени" Обсъдете последователно представените 10 предложения за справяне с промените в климата, като в края на обсъждането класът отговори на въпроса: Кои от тях вече се прилагат в семействата на учениците и кои могат да намерят приложение в бъдеще…

Представете пред класа видеото "Климатът на Европа през 2050 г.", използвайки, ако е необходимо, техническата опция автоматичен превод на български език.

Обсъдете:

 • С колко градуса би се повишила средната температура, ако не се вземат мерки (4оС)?
 • В кои райони се очакват най-непоносими за хората горещини (районите на Иберийския, Апенинския и Балканския полуостров)?
 • В коя част на Европа ще се наблюдава намаляване на валежите и по-интензивно изсъхване на почвата (Южна Европа)?
 • Как промяната на климата ще се отрази на горещите вълни, преминаващи през европейския континент (ще се увеличи тяхната интензивност и времетраене)?
 • В кои райони на Европа ще се почувства най-силно промяна на климата през зимния период и в какво се изразява тази промяна (Североизточна Европа, по-малко слани и снежна покривка)?
 • В коя топографска част климатичните промени настъпват по-бързо и в какво се изразяват (в планините, по-малко сняг, повече валежи и наводнения, съкращаване на времето за зимни спортове)?
 • Как ще се промени картината на валежите в Европа (повече валежи през зимата на север и по-малко валежи през лятото на юг)?
 • Какви промени се очакват в градския климат ( в северните градове през 2050 г. ще наподобява сегашния климат в южните градове)?

Обяснете, че обезпокоителните последствия от изменението на климата на Земята принудиха международната общност да предприеме действия за справяне с въздействията от климатичните промени. Такива са:

Насърчете учениците да се запознаят по-подробно с тези мерки, описани в портала "Климадапт“, ако прецените, че и възрастта им е подходяща за самостоятелна работа с подобна информация.

Смекчаване на процеса на изменение на климата

Обяснете на класа, че смекчаването на процеса на изменението на климата се отнася до действията за намаляване или предотвратяване на по-нататъшно изпускане на парникови газове в атмосферата. Действията могат да бъдат предприети на индивидуално, местно или международно ниво. Твърде често обаче, отделни хора и общества предпочитат другите да свършат работата по ограничаване на последиците от климатичните промени, стига самите те да могат да се възползват. Така че справянето с климатичните промени е чудесен пример за необходимостта от ефективни колективни действия на всички нива.

Дискутирайте конкретни мерки и дайте примери по смекчаване, като:

 • подобряване на енергийната ефективност в дома;
 • подобряване на енергийната ефективност в транспорта;
 • използване на ефективни уреди;
 • използване на зелена енергия;
 • защита на горите, почвата и океана.

Подпомогнете работата на учениците, като ги насочите към определени теми в портала "Климадапт" (Енергия, Транспорт, Гори, Селско стопанство, Океан) в които са представени повече подробности.

Консуматорско общество и климатични промени

Проучете и дискутирайте с учениците информацията, представена в Работен лист Консуматорско общество и климатични промени. Потърсете в интернет допълнителна информация за потребителските нагласи в България и Европа.

Обсъдете:

 • Възможно ли e насилствено ограничаване на прекаленото потребление на стоки и услуги, или е по-ефективно използването на образователни методи и информационни кампании?
 • Как бихте коментирали поговорката на североамериканските индианци Кри: "Само когато последното дърво умре и последната река бъде отровена и последната риба бъде уловена, ще разберем, че не можем да ядем пари.“

Скъпоструващ или скъп подарък

Попитайте учениците кога са се чувствали по-щастливи: когато са получавали или когато са давали подарък на близък човек? В кой от случаите са се вълнували по-дълго и по-силно?

Представете на учениците следната ситуация: След седмица много скъп за тях човек ще празнува рождения си ден. Какъв подарък биха избрали? Помолете учениците да помислят и дадат предложения за интересен подарък, който да не е материален или поне да няма висока цена.

Организирайте работата на класа в малки групи, за да може всеки ученик да сподели своя опит и предложение. Дайте им 10-15 минути да споделят своите идеи, като накрая групата избере само едно предложение за подарък. Направете представяне на избраните от всяка група подаръци и ги запишете на дъската. Дискутирайте може ли един ценен подарък да не е материален и задължително скъп (например ново преживяване, изненада, ръчно направен подарък – рисунка, колаж или друго). Може ли такъв подарък да бъде неповторим, ценен и незабравим? Предложете на класа да избере едно или две от най-интересните предложения.

Напомнете, че съвременните хора притежават огромен обем от вещи, които не ползват, а в тях са вложени суровини и енергия, които представяляват тежест за околната среда и климата.

Професии, които могат да помогнат


Предварителна подготовка:

Разделете класа на 5 групи (или изберете 5 доброволци) , които да се запознаят с информацията, свързана с професиите:

Бихте могли да увеличите броя на групите (доброволците), ако добавите още някои от изброените по-долу професии:

В клас:

Организирайте в рамките на 7-10 минути представяне на всяка една от избраните професии, като групата/доброволецът акцентира на нейното въздействие върху околната среда и климата, както и начините, по които това въздействие може да бъде смекчено или неутрализирано. Насърчете учениците да проявят находчивост, креативност и артистичност при представянето на различните професии.


Мерки за адаптация към климатичните промени


Обяснете на учениците, че:

 • Хората са се адаптирали към околната среда през многовековната история на човешката цивилизация, като са развивали практики, култури и поминък, подходящи за местните условия. При сегашните бързи темпове на промени в климата като екстремни температури, катастрофални валежи и наводнения, ураганни бури и др., е възможно обществата да се сблъскат с предизвикателства, които не са срещали и за които не са подготвени.
 • Адаптирането означава предвиждане на неблагоприятните последици от изменението на климата и предприемане на действия за предотвратяване или минимизиране на потенциалните щети, както и използване на възможностите, които могат да възникнат.
 • Мерките за адаптация могат да бъдат както мащабни (като инфраструктурни промени в пътища, крайбрежни зони), така и провеждани на индивидуално ниво или в рамките на отделно домакинство.

Организирайте мозъчна атака, като последователно генерирате и записвате идеи за адаптивни мерки, свързани с:

 • Водата (Събиране на дъждовна вода, използване на техники за съхранение и опазване на водата, повторна употреба на вода, обезсоляване, пестеливо и ефективно използване на вода.)
 • Биологичното разнообразие (Създаване на специални земни коридори за подпомагане на мигрирането на видовете.)
 • Селското стопанство (Корекция на периодите за засаждане на различни култури, преместване на култури в други райони, развитие на устойчиви на сушата насаждения, подобрено управление на земеделската земя, контрол на ерозията и защита на почвата чрез засаждане на дървета.)
 • Човешкото здраве (Разработване на планове за противодействие по време на топлинни вълни, осигуряване на спешна медицинска помощ, подобряване на наблюдението и контрола на болести, обусловени от климата, осигуряване на чиста вода и подобрени санитарни условия.)
 • Туризма (Разнообразяване на туристическите атракции, преместване на ски пистите към по-високи места и ледници; използване на изкуствен сняг.)
 • Транспорта (Използване на алтернативен еко транспорт, приоритизация и реорганизация на видовете транспорт, въвеждане на нови стандарти за проектиране и планиране на пътна, железопътна и друга инфраструктура с цел справяне с високите температури и наводненията.)
 • Енергетиката – (Укрепване на въздушната преносна и разпределителна инфраструктура, използване на подземно окабеляване за комунални услуги, подобряване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми източници на енергия, намаляване на зависимостта от единични източници на енергия.)
 • Строителството (Адаптиране на строителните норми към бъдещи климатични условия и екстремни метеорологични явления)
 • Етиката (Насърчаване към начин на живот, съобразен с повишена устойчивост спрямо климатичните промени.)

Записаните в скоби мерки са с цел подпомагане на работата на учениците по време на мозъчната атака и съвсем не изчерпват възможностите за други идеи.


"Да имаш" или "Да бъдеш"


Напишете на дъската (или цитирайте пред класа) мисълта на Кевин Крус (бивш заместник-главен прокурор на САЩ): "Животът не е да получаваш и да имаш, а да даваш и да бъдеш.“

Насърчете учениците да споделят как те разбират и оценяват тази мисъл, давайки примери, свързани с тяхното ежедневие.

Обяснете, че според германския психоаналитик и философ Ерих Фром (1900-1980) нагласата "да имаш“ ориентира човека към материалните притежания и властта и е обвързана с алчност, завист и агресивност, докато нагласата "да бъдеш“ е насочена към удоволствието от споделеното преживяване и творческата активност и се мотивира от справедливостта и хуманизма.

Направете преход от тези философски обобщения към реалностите, свързани с опазването на околната среда и заплахата от климатичните промени. Припомнете на учениците различните нива на отговорност и действия спрямо промяната в климата:

Обяснете, че само обединените и целенасочени усилия на всички нива могат да доведат до желани резултати за ограничаване на климатичните промени. Тези резултати изключително зависят и от действията на всеки един от нас.

Предизвикайте учениците всеки за себе си да прецени позицията, която би избрал по отношение на климата: Да има и да получава (блага, пари) или Да дава и да бъде (активен и полезен жител на планетата Земя).


Pезултат: | 10
Bъпрос: | 10


Организирайте училищна кампания за отбелязване на 15 май, Световния ден за борба с климатичните промени, включваща:

 • почистване, залесяване и други еко дейности;
 • провеждане на видеоседмица с представяне на филми, посветени на климатичните промени и начините за тяхното ограничаване. Поканете зрители от различни възрасти и родители;
 • създаване на информационна стена (или периодично електронно издание) с информационни материали по въпроси на околната среда и климата.

Направете цялостна оценка на екологичното състояние на училището по отношение на енергийната ефективност и планирайте постепенно подобряването й. Потърсете партньори в лицето на институции, фирми и неправителствени организации за реализиране на дейности за подобряване на енергийната ефективност.


Светът няма да бъде унищожен от онези, които вършат зло, а от тези, които ги наблюдават, без да правят нищо. Алберт Айнщайн

Weather Greenhouse Consequences Measures Library
<
Видеа
Образователни материали
Допълнителни материали
×

За портала

Информационно-образователният портал „Климадапт” е предназначен за разпространение на информация, обучение на ученици, преподаватели и широката общественост, както и за организиране на граждански проекти и кампании, посветени на преодоляването и адаптацията към промените в климатa. Неговото създаване се осъществи в рамките на проекта Променяме се с климата, който се изпълнява от 10 партньорски организации с подкрепата на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2014-2021/.

Порталът „Климадапт” включва разнообразни информационни и дидактични материали (текстове, видеа, урочни планове, дилеми, моделни и приказни истории, работни листове, експерименти, тестове, игри, инструкции как да се организират акции и др.), които предоставят възможности за осъществяване на учебен процес и/или организиране на разнообразни дейности, свързани със смекчаване или адаптиране към настъпващите климатични промени.


Създатели на портала

Информационни текстове и структура, концепция на портала: Климент Минджов

Образователни сценарии: Климент Минджов, Татяна Митева

Дизайн на портала и PDF-файлове: Силвия Магяр

Илюстрации и графики: Ласло Фалвай

Видео адаптация: Иван Кожухаров

Превод от/на английски език:  Ирина Добриянова, Климент Минджов

Редакция на български език: Галина Спасова

Програмиране: Даниел Миреа

Управление на проекта „Променяме се с климата”: Мариана Банчева, Виолета Николова

В портала са използвани снимки и фотоси от платформите „iStock” и „Unsplash”, както и безвъзмездно предоставени материали от фото- и видео библиотеката на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (REC).

Благодарност!

Създаването на информационно-образователния портал „Климадапт” стана възможно благодарение на добрата воля и сътрудничеството на широк кръг от специалисти и организации.

Изказваме нашата най-сърдечна благодарност към проф. Денис Медоус и неговите сътрудници за безвъзмездно предоставените авторски права за версия на български език на „The Climate Change Playbook”, включваща 22 интерактивни игри.

Николай Петков изследва и подготви информация, свързана с добри български и чужди практики при справянето с климатичните промени. Благодарим му.

Във виртуалната библиотека към портала са включени разнообразни по характер информационни и образователни материали на различни организации, създадени преди години, но все по-трудно откриваеми в интернет пространството. В тази връзка нашите благодарности са за:

Информационно-образователните текстове в портала отразяват факти и данни от различни международни и български източници: European Commission, European Environment Agency, World Health Organization, United States National Aeronautics and Space Administration  (NASA); Unitеd Stаtеs Еnvirоnmеntаl Рrоtесtiоn Аgеnсу,  Intergovernmental  Panel on Climate Change (IPCC),  World Bank, World Resources Institute , Министерството на околната среда и водите на Република България, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, публикации в BBC, The Guardian и други периодични издания. Отговорността за съдържанието и начина на представяне и визуализация на информацията се носи от създателите на портала.

И накрая, но не последно място, бихме желали да изкажем нашата най-искрена благодарност към нашите спонсори от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и програмния оператор към Министерството на околната среда и водите на Република България. Благодарим ви!