>
Парников ефект
Парников ефект

Парников ефект винаги е съществувал, поддържайки Земята по-топла, отколкото би била без атмосфера.

Същността на парниковия ефект е следната. Енергията  от Слънцето достига до Земята и я затопля. Земята отразява тази енергия и в същото време я променя в инфрачервена енергия (топлина). Поради парниковите газове в атмосферата, които обгръщат Земята като одеяло, част от отразената енергия бива уловена и никога не напуска Земята. Така, за разлика от други планети без атмосфера, Земята остава топла.

Преди индустриалната революция, която започна в средата на 18-ти век, икономиката е зависела най-вече от дребното селско стопанство и търговията. Впоследствие напредъкът в технологиите, мащабното строителство на фабрики, колосалното производство на стоки и широкомащабното механизирано земеделие довеждат до увеличено замърсяване и генериране на парникови газове като CO2CO2
въглероден диоксид
, NOxNOx
азотен окис
, двуазотен окис, фреон и метан, както и водни пари.

Повишената концентрация на парникови газове води до увеличаване на количеството уловена слънчева енергия, като по този начин се повишава температурата на земната атмосфера. Това явление се нарича парников ефект.

Научните прогнози и изследвания потвърждават, че глобалното изменение на климата се случва и се очаква то да продължи.

Образователен сценарий

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

“Проблемите, които създаваме днес в света, няма да бъдат решени с нивото на мислене, което ги е създало.”

Алберт Айнщайн


Климатът е дългосрочен режим на времето в определен географски район, охарактеризиран в резултат на многогодишни статистически изследвания на такива параметри като температура, слънчево греене, влажност, атмосферно налягане и др. Световната общественост следи с все по-нарастваща загриженост промените в климата, които се наблюдават през последните десетилетия, определяйки ги като една от най-големите заплахи на 21-ви век. Ефективността на плановете и мерките, предприети за справяне с това предизвикателство, зависят до голяма степен от осведомеността и желанието на широката общественост да ги подкрепи.

Научете повече:

Климат или време


Предварителна подготовка:

На отделни листове/карти напишете 5-10 различни фрази, съдържащи информация, свързана с времето или климата, например:

 • "На 31 декември се очакват минусови температури";
 • "Лятото в Сандански е много горещо";
 • "Най-честите ветрове на брега на Черно море идват от изток - североизток";
 • "През пролетта водите на река Дунав се покачват поради обилни дъждове и топене на снега" и т.н.

В клас:

Обяснете на учениците каква е разликата между Време и климат. Организирайте следната игра: Нека всички ученици да застанат в средата на класната стая. Определете един от ъглите на стаята като дом на Климата, а другия – като дом на Времето. Започнете да изваждате картите една по една, прочитайки записаните фрази. Нека учениците да се насочват към един от двата ъгъла в зависимост от това дали определят подадената информация като свързана с Времето или Климата. Тези ученици, които изпитват затруднения да се ориентират, могат да останат в средата на класната стая. Продължете играта, докато всички участници започнат правилно да разбират разликата между време и климат.


Какъв е климатът във вашето населено място (регион)


Изследвайте климата във вашето населено място (регион), последователно отговаряйки на въпросите:

 • В какъв регион живеете?
 • Голям град ли е, или малко село?
 • Кои са основните икономически дейности в населеното място (региона)?
 • Кои са основните източници на енергия (електроенергия, топлоенергия)?
 • Какви водоизточници се използват за задоволяване на битовите и икономическите нужди?
 • Какъв е климатът във вашия регион и наблюдава ли се изменение през последните години?

Проведете проучване сред вашите родители, съседи и различни представители на общността (работници, фермери, търговци, представители на публичната администрация) – дали смятат, че промените в климата могат да засегнат тяхната професионална дейност. Споделете своите резултати и ги опишете в кратък доклад, подкрепен с направени от вас фотографии.


Парников ефект – модел на Земята


Проведете експеримента Парников ефект – модел на Земята и обсъдете наблюдаваните резултати.

Парников ефект – модел на Земята


Представете пред класа видеото "Какво е парников ефект?"

Обсъдете следните въпроси:

 • Каква е приликата между оранжерията (парниково съоръжение, използвано в селското стопанство) и земната атмосфера?
 • Защо наличието на атмосфера създава благоприятни условия за съществуването на живот на Земята?
 • Кои човешки дейности допринасят за освобождаването на повече въглероден диоксид?
 • Възможен ли е контрол от Космоса върху количествата отделяни парникови газове?

Представете пред класа видеото "Анимация климат". Обсъдете следните въпроси:

 • Как се променя температурата с разрастването на човешката дейност и броя на автомобилите?
 • Каква е причината термометърът да започне да алармира?
 • Какво символизира бурканът, обгърнал планетата?
 • Какво трябва да се направи, за да спадне температурата?
 • Какво символизира промяната на цвета на автомобилите от червен в зелен?

Парникови газове


Предварителна подготовка:

Излъчете четирима доброволци, които ще имат задача да проучат и докладват пред класа кои са основните парникови газове, като използват информацията, поместена в ИНФО-портала, в Работен лист "Парникови газове", както и други интернет източници.

В клас:

Нека четиримата докладчици споделят с останалите ученици какво са научили за основните парникови газове. Обсъдете кои дейности във вашия район могат да бъдат източник на парникови газове.

Парникови газове


Човешка дейност и климатични промени


Организирайте ролева игра, представяща Районна конференция по въпросите на промените в климата. За целта определете 9 доброволци, които предварително да се запознаят с няколко основни фактора, смятани за отговорни за случващите се климатични промени: минна дейност, производство на енергия, транспорт, промишленост, селско стопанство, търговия, производство на храна, обезлесяване, домакинства.

Нека доброволците представят пред класа как всеки един от изброените фактори допринася за неблагориятни промени в климата. Опитайте се да степенувате факторите в зависимост от конкретната ситуация във вашето населено място/регион.

Човешка дейност и климат


Къде предпочитам да живея ?


Определете няколко типични за България региона/населени места, където човек може да живее, например:

 • край морето;
 • край голяма река;
 • в равнината;
 • в планински район;
 • в голям град.

Разделете класа на няколко групи, чиито брой да съответства на броя населени места. Задачата на всяка група е да изследва условията за живот във всеки конкретен регион. Нека учениците да дискутират и записват положителните и негативните страни на:

 • природните условия в региона (температура, валежи, риск от природни бедствия, фауна, флора и др.);
 • възможна трудовата дейност, определяща се от характера на региона;
 • наличието на инфраструктура, позволяваща културни и спортни занимания;
 • възможностите за образование;
 • евентуални рискове, свързани с промяна на климата в региона.

Нека всяка група представи накратко резултатите от дискусията пред представителите на останалите групи. Може ли да се твърди, че някои места имат по-добро качество на живот заради климата си? Има ли региони, които са с повишен риск за човешкото здраве и околната среда вследствие на климатичните промени? Може ли подобен риск да се окаже особено важен при избора къде да живеем?


Интервю за климата


Възложете на учениците да проведат интервю с по-възрастен човек, например баба, дядо, или пък съсед с дългогодишен жизнен опит, опирайки се на следните въпроси.

 • Израснали ли са във вашия регион/населено място?
 • Свидетели ли са на някакви промени в климата?
 • Ако да, какви промени са установили и как това е повлияло на живота им?

Споделете своите открития със съучениците.


Pезултат: | 10
Bъпрос: | 10


Споделете своите открития със съучениците. Дискутирайте в семейството резултатите от вашето интервю, както и наученото от описаните по-горе дейности.

Екологично ателие

Организирайте индивидуална или групова направа на картички с послания по темата за климатичните промени – младите творци да пресъздадат отношението си към природата и климата, да дадат творчески съвет, препоръка или идея как да се пази природата и да се смекчат негативните ефекти от климатичните промени. За художественото оформление могат да бъдат използвани всякакви материали. Организирайте мини изложба или изпратете картичките с посланията до различни институции.


Констатирането на проблема не е достатъчно Може да има осъзнатост без действие, но не може да има действие без осъзнаване. Важното послание е, че ако сте наясно с предизвикателствата на климатичните промени, това не означава непременно, че действате за тяхното преодоляване – което в наши дни е често срещано погрешно схващане. Осъзнаването на проблема без действие е безполезно!

Weather Greenhouse Consequences Measures Library
<
Видеа
Образователни материали
Допълнителни материали
×

За портала

Информационно-образователният портал „Климадапт” е предназначен за разпространение на информация, обучение на ученици, преподаватели и широката общественост, както и за организиране на граждански проекти и кампании, посветени на преодоляването и адаптацията към промените в климатa. Неговото създаване се осъществи в рамките на проекта Променяме се с климата, който се изпълнява от 10 партньорски организации с подкрепата на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2014-2021/.

Порталът „Климадапт” включва разнообразни информационни и дидактични материали (текстове, видеа, урочни планове, дилеми, моделни и приказни истории, работни листове, експерименти, тестове, игри, инструкции как да се организират акции и др.), които предоставят възможности за осъществяване на учебен процес и/или организиране на разнообразни дейности, свързани със смекчаване или адаптиране към настъпващите климатични промени.


Създатели на портала

Информационни текстове и структура, концепция на портала: Климент Минджов

Образователни сценарии: Климент Минджов, Татяна Митева

Дизайн на портала и PDF-файлове: Силвия Магяр

Илюстрации и графики: Ласло Фалвай

Видео адаптация: Иван Кожухаров

Превод от/на английски език:  Ирина Добриянова, Климент Минджов

Редакция на български език: Галина Спасова

Програмиране: Даниел Миреа

Управление на проекта „Променяме се с климата”: Мариана Банчева, Виолета Николова

В портала са използвани снимки и фотоси от платформите „iStock” и „Unsplash”, както и безвъзмездно предоставени материали от фото- и видео библиотеката на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (REC).

Благодарност!

Създаването на информационно-образователния портал „Климадапт” стана възможно благодарение на добрата воля и сътрудничеството на широк кръг от специалисти и организации.

Изказваме нашата най-сърдечна благодарност към проф. Денис Медоус и неговите сътрудници за безвъзмездно предоставените авторски права за версия на български език на „The Climate Change Playbook”, включваща 22 интерактивни игри.

Николай Петков изследва и подготви информация, свързана с добри български и чужди практики при справянето с климатичните промени. Благодарим му.

Във виртуалната библиотека към портала са включени разнообразни по характер информационни и образователни материали на различни организации, създадени преди години, но все по-трудно откриваеми в интернет пространството. В тази връзка нашите благодарности са за:

Информационно-образователните текстове в портала отразяват факти и данни от различни международни и български източници: European Commission, European Environment Agency, World Health Organization, United States National Aeronautics and Space Administration  (NASA); Unitеd Stаtеs Еnvirоnmеntаl Рrоtесtiоn Аgеnсу,  Intergovernmental  Panel on Climate Change (IPCC),  World Bank, World Resources Institute , Министерството на околната среда и водите на Република България, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, публикации в BBC, The Guardian и други периодични издания. Отговорността за съдържанието и начина на представяне и визуализация на информацията се носи от създателите на портала.

И накрая, но не последно място, бихме желали да изкажем нашата най-искрена благодарност към нашите спонсори от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и програмния оператор към Министерството на околната среда и водите на Република България. Благодарим ви!