>
Време и климат
Време и климат

Време

Състоянието на въздуха и атмосферата за период от няколко часа до няколко дни се нарича време. Негови характеристики са слънчевото греене, температурата на въздуха, наличието на дъжд, снеговалеж, вятър, облаци и т.н., общо наричани метеорологични събития. С доста голяма точност краткосрочното предсказване на времето от метеоролозите се извършва с помощта на измервания, наблюдения, натрупан предишен опит и компютърни модели.  Средносрочните и дългосрочните прогнози невинаги се оправдават.

Климат

Климатът е дългосрочен режим на времето в определен географски район, охарактеризиран в резултат на многогодишни статистически изследвания на такива параметри като температура, слънчево греене, влажност, атмосферно налягане и др. Подобни изследвания могат да бъдат провеждани в продължение на стотици години. Накратко, климатът е описание на дългосрочния модел на времето в определен район. Учените определят шест основни климатични региона: тропически, сухи, умерено морски, умерено континентални, полярни и високопланински, като в тропиците има два вида климат: тропически влажен и тропически влажен и сух.

Климатични промени

Изменението на климата се отнася до промени в дългосрочните средни стойности на дневното време. Често явление е днес децата да чуват от своите родители, баби и дядовци как навремето снегът е стигал до кръста им през зимата, а летните температури рядко са достигали до 35оС. Промените в снеговалежите през последните десетина зими, както и рекордните за всички времена летни температури и продължителни горещи вълни показват, че климатът се е променил спрямо времето, когато родителите са били млади.

Образователен сценарий

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

“Проблемите, които създаваме днес в света, няма да бъдат решени с нивото на мислене, което ги е създало.”

Алберт Айнщайн


Климатът е дългосрочен режим на времето в определен географски район, охарактеризиран в резултат на многогодишни статистически изследвания на такива параметри като температура, слънчево греене, влажност, атмосферно налягане и др. Световната общественост следи с все по-нарастваща загриженост промените в климата, които се наблюдават през последните десетилетия, определяйки ги като една от най-големите заплахи на 21-ви век. Ефективността на плановете и мерките, предприети за справяне с това предизвикателство, зависят до голяма степен от осведомеността и желанието на широката общественост да ги подкрепи.

Научете повече:

Климат или време


Предварителна подготовка:

На отделни листове/карти напишете 5-10 различни фрази, съдържащи информация, свързана с времето или климата, например:

 • "На 31 декември се очакват минусови температури";
 • "Лятото в Сандански е много горещо";
 • "Най-честите ветрове на брега на Черно море идват от изток - североизток";
 • "През пролетта водите на река Дунав се покачват поради обилни дъждове и топене на снега" и т.н.

В клас:

Обяснете на учениците каква е разликата между Време и климат. Организирайте следната игра: Нека всички ученици да застанат в средата на класната стая. Определете един от ъглите на стаята като дом на Климата, а другия – като дом на Времето. Започнете да изваждате картите една по една, прочитайки записаните фрази. Нека учениците да се насочват към един от двата ъгъла в зависимост от това дали определят подадената информация като свързана с Времето или Климата. Тези ученици, които изпитват затруднения да се ориентират, могат да останат в средата на класната стая. Продължете играта, докато всички участници започнат правилно да разбират разликата между време и климат.


Какъв е климатът във вашето населено място (регион)


Изследвайте климата във вашето населено място (регион), последователно отговаряйки на въпросите:

 • В какъв регион живеете?
 • Голям град ли е, или малко село?
 • Кои са основните икономически дейности в населеното място (региона)?
 • Кои са основните източници на енергия (електроенергия, топлоенергия)?
 • Какви водоизточници се използват за задоволяване на битовите и икономическите нужди?
 • Какъв е климатът във вашия регион и наблюдава ли се изменение през последните години?

Проведете проучване сред вашите родители, съседи и различни представители на общността (работници, фермери, търговци, представители на публичната администрация) – дали смятат, че промените в климата могат да засегнат тяхната професионална дейност. Споделете своите резултати и ги опишете в кратък доклад, подкрепен с направени от вас фотографии.


Парников ефект – модел на Земята


Проведете експеримента Парников ефект – модел на Земята и обсъдете наблюдаваните резултати.

Парников ефект – модел на Земята


Представете пред класа видеото "Какво е парников ефект?"

Обсъдете следните въпроси:

 • Каква е приликата между оранжерията (парниково съоръжение, използвано в селското стопанство) и земната атмосфера?
 • Защо наличието на атмосфера създава благоприятни условия за съществуването на живот на Земята?
 • Кои човешки дейности допринасят за освобождаването на повече въглероден диоксид?
 • Възможен ли е контрол от Космоса върху количествата отделяни парникови газове?

Представете пред класа видеото "Анимация климат". Обсъдете следните въпроси:

 • Как се променя температурата с разрастването на човешката дейност и броя на автомобилите?
 • Каква е причината термометърът да започне да алармира?
 • Какво символизира бурканът, обгърнал планетата?
 • Какво трябва да се направи, за да спадне температурата?
 • Какво символизира промяната на цвета на автомобилите от червен в зелен?

Парникови газове


Предварителна подготовка:

Излъчете четирима доброволци, които ще имат задача да проучат и докладват пред класа кои са основните парникови газове, като използват информацията, поместена в ИНФО-портала, в Работен лист "Парникови газове", както и други интернет източници.

В клас:

Нека четиримата докладчици споделят с останалите ученици какво са научили за основните парникови газове. Обсъдете кои дейности във вашия район могат да бъдат източник на парникови газове.

Парникови газове


Човешка дейност и климатични промени


Организирайте ролева игра, представяща Районна конференция по въпросите на промените в климата. За целта определете 9 доброволци, които предварително да се запознаят с няколко основни фактора, смятани за отговорни за случващите се климатични промени: минна дейност, производство на енергия, транспорт, промишленост, селско стопанство, търговия, производство на храна, обезлесяване, домакинства.

Нека доброволците представят пред класа как всеки един от изброените фактори допринася за неблагориятни промени в климата. Опитайте се да степенувате факторите в зависимост от конкретната ситуация във вашето населено място/регион.

Човешка дейност и климат


Къде предпочитам да живея ?


Определете няколко типични за България региона/населени места, където човек може да живее, например:

 • край морето;
 • край голяма река;
 • в равнината;
 • в планински район;
 • в голям град.

Разделете класа на няколко групи, чиито брой да съответства на броя населени места. Задачата на всяка група е да изследва условията за живот във всеки конкретен регион. Нека учениците да дискутират и записват положителните и негативните страни на:

 • природните условия в региона (температура, валежи, риск от природни бедствия, фауна, флора и др.);
 • възможна трудовата дейност, определяща се от характера на региона;
 • наличието на инфраструктура, позволяваща културни и спортни занимания;
 • възможностите за образование;
 • евентуални рискове, свързани с промяна на климата в региона.

Нека всяка група представи накратко резултатите от дискусията пред представителите на останалите групи. Може ли да се твърди, че някои места имат по-добро качество на живот заради климата си? Има ли региони, които са с повишен риск за човешкото здраве и околната среда вследствие на климатичните промени? Може ли подобен риск да се окаже особено важен при избора къде да живеем?


Интервю за климата


Възложете на учениците да проведат интервю с по-възрастен човек, например баба, дядо, или пък съсед с дългогодишен жизнен опит, опирайки се на следните въпроси.

 • Израснали ли са във вашия регион/населено място?
 • Свидетели ли са на някакви промени в климата?
 • Ако да, какви промени са установили и как това е повлияло на живота им?

Споделете своите открития със съучениците.


Pезултат: | 10
Bъпрос: | 10


Споделете своите открития със съучениците. Дискутирайте в семейството резултатите от вашето интервю, както и наученото от описаните по-горе дейности.

Екологично ателие

Организирайте индивидуална или групова направа на картички с послания по темата за климатичните промени – младите творци да пресъздадат отношението си към природата и климата, да дадат творчески съвет, препоръка или идея как да се пази природата и да се смекчат негативните ефекти от климатичните промени. За художественото оформление могат да бъдат използвани всякакви материали. Организирайте мини изложба или изпратете картичките с посланията до различни институции.


Констатирането на проблема не е достатъчно Може да има осъзнатост без действие, но не може да има действие без осъзнаване. Важното послание е, че ако сте наясно с предизвикателствата на климатичните промени, това не означава непременно, че действате за тяхното преодоляване – което в наши дни е често срещано погрешно схващане. Осъзнаването на проблема без действие е безполезно!

Weather Greenhouse Consequences Measures Library
<
Видеа
Образователни материали
Допълнителни материали
×

За портала

Информационно-образователният портал „Климадапт” е предназначен за разпространение на информация, обучение на ученици, преподаватели и широката общественост, както и за организиране на граждански проекти и кампании, посветени на преодоляването и адаптацията към промените в климатa. Неговото създаване се осъществи в рамките на проекта Променяме се с климата, който се изпълнява от 10 партньорски организации с подкрепата на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2014-2021/.

Порталът „Климадапт” включва разнообразни информационни и дидактични материали (текстове, видеа, урочни планове, дилеми, моделни и приказни истории, работни листове, експерименти, тестове, игри, инструкции как да се организират акции и др.), които предоставят възможности за осъществяване на учебен процес и/или организиране на разнообразни дейности, свързани със смекчаване или адаптиране към настъпващите климатични промени.


Създатели на портала

Информационни текстове и структура, концепция на портала: Климент Минджов

Образователни сценарии: Климент Минджов, Татяна Митева

Дизайн на портала и PDF-файлове: Силвия Магяр

Илюстрации и графики: Ласло Фалвай

Видео адаптация: Иван Кожухаров

Превод от/на английски език:  Ирина Добриянова, Климент Минджов

Редакция на български език: Галина Спасова

Програмиране: Даниел Миреа

Управление на проекта „Променяме се с климата”: Мариана Банчева, Виолета Николова

В портала са използвани снимки и фотоси от платформите „iStock” и „Unsplash”, както и безвъзмездно предоставени материали от фото- и видео библиотеката на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (REC).

Благодарност!

Създаването на информационно-образователния портал „Климадапт” стана възможно благодарение на добрата воля и сътрудничеството на широк кръг от специалисти и организации.

Изказваме нашата най-сърдечна благодарност към проф. Денис Медоус и неговите сътрудници за безвъзмездно предоставените авторски права за версия на български език на „The Climate Change Playbook”, включваща 22 интерактивни игри.

Николай Петков изследва и подготви информация, свързана с добри български и чужди практики при справянето с климатичните промени. Благодарим му.

Във виртуалната библиотека към портала са включени разнообразни по характер информационни и образователни материали на различни организации, създадени преди години, но все по-трудно откриваеми в интернет пространството. В тази връзка нашите благодарности са за:

Информационно-образователните текстове в портала отразяват факти и данни от различни международни и български източници: European Commission, European Environment Agency, World Health Organization, United States National Aeronautics and Space Administration  (NASA); Unitеd Stаtеs Еnvirоnmеntаl Рrоtесtiоn Аgеnсу,  Intergovernmental  Panel on Climate Change (IPCC),  World Bank, World Resources Institute , Министерството на околната среда и водите на Република България, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, публикации в BBC, The Guardian и други периодични издания. Отговорността за съдържанието и начина на представяне и визуализация на информацията се носи от създателите на портала.

И накрая, но не последно място, бихме желали да изкажем нашата най-искрена благодарност към нашите спонсори от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и програмния оператор към Министерството на околната среда и водите на Република България. Благодарим ви!